Семинарно упражнение 9 (17 - 22 май 2004)

9. Активни преобразуватели с паралелна отрицателна обратна връзка    Op-amp Circuit Builder

КОЛЕКЦИЯТА. До тук успяхме да извлечем, построим и дори да "изобретим" общо 68 елементарни градивни схемни блокчета, които събрахме в една колекция. На предишното занятие изградихме съвършенни схеми с отрицателна обратна връзка като използвахме операционния усилвател за основен градивен елемент и приложихме принципа на отрицателната обратна връзка. Сега ще усъвършенстваме почти всички пасивни схеми от занятия 1, 2, 3, 4 и 5, като ги превърнем в почти идеални схеми с паралелна отрицателна обратна връзка. Така колекцията ни ще набъбне с нови 22 схемни блокчета и те ще станат общо 90 :

Резистивни схеми с токов изход, реализирани с ОУ
преобразувател напрежение-ток преобразувател съпротивление-ток
управляван с напрежение източник на ток управляван чрез съпротивление източник на ток
делител напрежение/съпротивление

Резистивни схеми с напреженов изход, реализирани с ОУ
преобразувател ток-напрежение преобразувател съпротивление-напрежение
умножител ток х съпротивление

Съставни резистивни схеми с напреженов вход и изход, реализирани с ОУ
инвертиращ делител на напрежение инвертиращ суматор на напрежения

Реактивни схеми с токов или напреженов изход, реализирани с ОУ
Видове интегратори диференциатори
токов изход L интегратор V > I C диференциатор V > I
напр. изход C интегратор I > V

Реактивни схеми с напреженов вход и изход, реализирани с ОУ
Видове интегратори диференциатори
капацитивни RC интегратор V > V RL диференциатор V > V
индуктивни LR интегратор V > V

Диодни схеми с напреженов вход и изход, реализирани с ОУ
ограничители  паралелен последователен
функц. у-ва   логаритматори

9.1. Универсален принцип за преобразуване на пасивните схеми в активни. Извличане на идеята "компенсиране на смущение чрез антисмущение" от множество житейски ситуации. Конкретизиране в принцип "компенсиране на напрежение чрез антинапрежение" (паралелна отрицателна обратна връзка).

9.1.1.
Преобразуване на пасивните схеми с резистивни елементи в активни схеми с операционни усилватели.
9.1.1.1. Преобразуватели с токов изход
: напрежение-ток; съпротивление-ток и делител напрежение/съпротивление); източник на ток. "Изобретяване" на метод 3 за поддържане на постоянен ток чрез допълване на входното напрежение (компенсиране на загубите върху товара). Бъдещо приложение в генераторите на линейно изменящо се напрежение (ГЛИН).

Пример 1: Как се прави идеален източник на ток?

Идеята: За да компенсираме загубите в товара, подпомагаме входния източник с допълнителен източник на напрежение и така получаваме един идеален източник на ток.

Идеята: За да компенсираме загубите в товара, подпомагаме входния източник с допълнителен източник на напрежение и така получаваме един идеален източник на ток.

Реализацията: Операционният усилвател компенсира загубите върху амперметъра A като добавя толкова напрежение, колкото се губи върху него.

Реализацията: Операционният усилвател компенсира загубите върху амперметъра A като добавя толкова напрежение, колкото се губи върху него.

 

Пример 2: Как се прави идеален амперметър?

Идеята: За да компенсираме загубите в амперметъра, подпомагаме входния източник с допълнителен източник на напрежение и така получаваме един идеален амперметър.

Идеята: За да компенсираме загубите в амперметъра, подпомагаме входния източник с допълнителен източник на напрежение и така получаваме един идеален амперметър.

Реализацията: Операционният усилвател компенсира загубите върху амперметъра A като добавя толкова напрежение, колкото се губи върху него.

Реализацията: Операционният усилвател компенсира загубите върху амперметъра A като добавя толкова напрежение, колкото се губи върху него.


9.1.1.2. Преобразуватели с напреженов изход: ток-напрежение; съпротивление-напрежение; умножител ток х съпротивление.
9.1.1.3. Съставни преобразуватели с напреженови входове и изход: инвертиращ делител на напрежение (инвертиращ усилвател); инвертиращ суматор на напрежения.

9.1.2. Преобразуване на пасивните схеми с реактивни елементи в активни схеми с операционни усилватели.
9.1.2.1. Капацитивни схеми: интегратори; диференциатори. Приложение 1: Генериране на линейно изменящо се трионообразно напрежение (ГЛИН). Построяване на схемата от външен източник на правоъгълни импулси и активен RC интегратор.

Идеята: За да компенсираме загубите в кондензатора, подпомагаме входния източник с допълнителен източник на напрежение и така получаваме един идеален интегратор. В хидравличната аналогия това означава да спускаме десния съд под земята така, че нивото на течността в него да стои винаги на нивото на земната повърхност (т.е. правим нещо като цирков фокус "бездънен съд").
Операционният усилвател компенсира загубите върху кондензатора C като добавя толкова напрежение, колкото се губи върху него.
Реализацията: Операционният усилвател компенсира загубите върху кондензатора C като добавя толкова напрежение, колкото се губи върху него.

 

9.1.2.2. Индуктивни схеми: интегратори; диференциатори.

9.1.3. Преобразуване на несъвършенните диодни схеми в активни схеми с операционни усилватели: паралелен диоден ограничител (идеален диод), логаритмичен и антилогаритмичен преобразувател.

Име:   Фамилия:   Фак.#:   Група: Email:    

=
+
+

 


Ето как можем да направим 'бездънен съд' :)