Колекция от градивни схемни блокчета

Упражнение 1: Елементарни пасивни схеми с токов изход (10).

неделими схемни блокчета източници/товари източник на напрежение токов товар
преобразуватели преобразувател напрежение-ток преобразувател съпротивление-ток
съставни схемни блокчета източници на ток напр. управляван източник на ток съпр. управляван източник на ток
измервателни уреди волтметър нелинеен омметър 
многовходови устройства делител напрежение/съпротивление последователен суматор на напрежения


Упражнение 2
: Елементарни пасивни схеми с напреженов изход (10), досега "изобретени" общо 20 градивни блокчета.

неделими схемни блокчета източници/товари източник на ток напреженов товар
преобразуватели преобразувател ток-напрежение преобразувател съпротивление-напрежение
съставни схемни блокчета изт. на напрежение токово управляван източник на напрежение съпр. управляван източник на напрежение
измервателни уреди съставен амперметър омметър
многовходови устройства умножител ток х съпротивление паралелен суматор на токове


Упражнение 3: Съставни пасивни схеми с напреженов изход (8), досега "изобретени" общо 28 градивни блокчета.

едновходови устройства
(
преобразуватели)
напрежение-напрежение преместване-напрежение
съпротивление-напрежение (прав) съпротивление-напрежение (обратен)
многовходови устройства умножител отношение х напрежение резистивен суматор на напрежения
резистивен субтрактор на напрежения мостова схема


Упражнение 4
: Съставни пасивни схеми с напреженов изход (8), досега "изобретени" общо 36 градивни блокчета.

ВИДОВЕ интегратори диференциатори
капацитивни C интегратор I > V C диференциатор V > I CR диференциатор V > V
индуктивни L интегратор V > I LR интегратор V > V L диференциатор I > V RL диференциатор V > V


Упражнение 5
: Диодни схеми (10), досега "изобретени" общо 46 градивни блокчета.

ВИДОВЕ паралелни последователни
ограничители положителни отрицателни двустранни положителни отрицателни двустранни
стабилизатори паралелен стабилизатор на напрежение схеми за "преместване" на потенциални промени
функц. у-ва логаритматори антилогаритматори


Упражнение 6
: Транзисторни схеми без обратна връзка (6), досега "изобретени" общо 52 градивни блокчета.

ВИДОВЕ със "замасен" транзистор с "плаващ" транзистор
усилватели последователен паралелен последователен паралелен
източници на ток източник на ток приемник на ток


Упражнение 7 : Транзисторни схеми с обратна връзка (7), досега "изобретени" общо 59 градивни блокчета.

Повторители емитерен повторител "смутен" емитерен повторител

Транзисторни усилватели (умишлено смутени повторители) с ООВ, управлявани откъм:
базата емитера базата и емитера едновременно
усилвател схема "общ емитер" усилвател схема "обща база" диференциален усилвател

Транзисторни усилватели с ООВ и динамичен товар
усилвател с динамичен товар усилвател с управляван динамичен товар


Упражнение 8
:
Усилватели с отрицателна обратна връзка, реализирани с операционни усилватели (9), досега "изобретени" общо 68 градивни блокчета.

Повторители, реализирани с ОУ
повторител (неинвертиращ усилвател с K = 1) инвертор (инвертиращ усилвател с K = -1)

"Смутени" повторители, реализирани с ОУ
пропорционално "смутени" адитивно "смутени"
с последователна ООВ с паралелна ООВ с последователна ООВ с паралелна ООВ
повторители инвертори повторители инвертори

Усилватели , реализирани с ОУ
с последователна ООВ с паралелна ООВ с комбинирана ООВ
неинвертиращ усилвател инвертиращ усилвател диференциален усилвател


Упражнение 9 : Активни преобразуватели с паралелна отрицателна обратна връзка (22), досега "изобретени" общо 68 градивни блокчета.

Резистивни схеми с токов изход, реализирани с ОУ
преобразувател ток-напрежение преобразувател съпротивление-напрежение
управляван с напрежение източник на ток управляван чрез съпротивление източник на ток
делител напрежение/съпротивление

Резистивни схеми с напреженов изход, реализирани с ОУ
преобразувател напрежение-ток преобразувател съпротивление-ток
умножител ток х съпротивление

Съставни резистивни схеми с напреженов вход и изход, реализирани с ОУ
инвертиращ делител на напрежение инвертиращ суматор на напрежения

Реактивни схеми с токов или напреженов изход, реализирани с ОУ
Видове интегратори диференциатори
токов изход L интегратор V > I C диференциатор V > I
напр. изход C интегратор I > V

Реактивни схеми с напреженов вход и изход, реализирани с ОУ
Видове интегратори диференциатори
капацитивни RC интегратор V > V RL диференциатор V > V
индуктивни LR интегратор V > V

Диодни схеми с напреженов вход и изход, реализирани с ОУ
ограничители  паралелен последователен
функц. у-ва   логаритматор

 

Библиотеката съдържа вече общо 90 схемни градивни блокчета. Ако желаете, добавете оше :).


Ето и едно тестче за построяване, което може да ви донесе допълнителни точки (колкото повече схеми построите, толкова повече точки ще получите :)).

"Строител" на електронни схеми (нещо като електронен LEGO)

Име:   Фамилия:   Фак.#:   Група: Email:    

=
+
+

 


Мненията си за колекцията изпращайте на cyril@circuit-fantasia.com